top of page

YOUTH BALLET JBC - THE JUNIOR COMPANY

Dissenyat com a programa de postgrau de dos anys, ofereix a lxs ballarinxs escollidxs la possibilitat de seguir-se formant alhora que guanyen l'experiència d'escenari que els demanaran com a condició indispensable per a accedir a les companyies professionals.

Es tracta d'un programa complet i intensiu de 31 hores setmanals, durant les quals rebran classes pràctiques i de tècnica, i les combinaran amb assajos de les produccions que estiguin preparant.

Al llarg de l'any estrenaran tres ballets complerts, i al mateix temps participaran en diverses Gales i espectacles de més petit format com a convidadxs.

El programa també es fonamenta en la preparació d'audicions i concursos o competicions individuals o de Pas de Deux que ajudin lxs ballarinxs a accedir a llocs de treball i/o a possibilitats de fer un pas endavant en la seva carrera.

Un cop passada l'audició corresponent, lxs candidatxs podran rebre contracte en qualsevol d'aquestes tres modalitats:

Trainee: Ballarinxs que encara necessiten una formació estricta i rigorosa, i han de focalitzar-se en la mateixa.

Corps: Ballarinxs que ja tenen una formació molt sòlida i necessiten començar a enfrontar-se a reptes superiors.

Senior: Ballarinxs que ja estan a punt per a accedir al món professional, i necessiten una preparació exhaustiva de cara a les audicions.

Nosaltres també lxs guiarem i lxs acompanyarem en tot el procés per a preparar CV, fotos i vídeos que necessitin, ja sigui per a audicions de feina com per a competicions i concursos.

Aquí sota us mostrem tota l'informació sobre el programa.

Designed as a two-year post-graduation program, it offers the dancers the possibility of continuing training while getting the stage experience that they will be demanded as an essential condition for accessing the professional companies.

It is a complete and intensive program of 31 hours per week, during which practical and technical classes will be offered, together with the rehearsals and preparation of the productions they'll be working on.

Each season they will premiere three complete ballets, and  they will also participate in various Gala performances and more petit format shows as guests. ​

 

The program is also focused on the preparation of auditions and individual or Pas de Deux competitions that may help them take a further step in their next career. ​

 

After passing the corresponding audition, candidates may be offered a contract in any of these three ways: ​

 

Trainee: Dancers who still need a strict and rigorous training, and must focus on that.

Corps: Dancers who already have a very solid training and need to start facing bigger challenges.

Senior: Dancers who are already on the verge of accessing the professional world, and need exhaustive preparation for the auditions.

 

​ We will also guide and accompany them during all the process of preparing their CV, pics and videos they may need both for auditions or competitions.

Here we show all the information about the program.

bottom of page