top of page

Els nostres valors / Our values

Al llarg d'aquests anys d'experiència hem crescut, hem apres, i sobretot hem defensat per damunt de tothom la nostra manera d'entendre la dansa i la docència. Som conscients de que moltes vegades el nostre sector potencia uns valors que no compartim, i per això considerem essencial fer-vos saber quina és la nostra manera de treballar i enfocar el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

Throughout these years of experience we have grown, we have learned, and above all we have defended above all others our way of understanding dance and teaching. We are aware that many times our sector promotes values ​​that we do not share, and that is why we consider it essential to let you know how we work and focus on the students' learning process.

1. Ajudar a créixer lxs ballarinxs en un entorn rigoros i exigent, però alhora respectuós amb l’esser humà que són; potenciar valors com l’autoconeixement, l’acceptació personal, la correcta identificació i gestió de les propies emocions i la frustració, i donar-los eines per a enfrontar-se al món amb una major fortalesa de caràcter i respecte envers a ellxs mateixxs. Ensenyar a treballar desde l’autonomia, l’autodisciplina, el treball en equip, la presencia escènica, el respecte envers el públic i l’escenari i la superació dels límits personals.

1. To help the dancers grow in a rigorous and demanding environment, but at the same time respectful of the human being they are; promote values such as self-knowledge, personal acceptance, the correct identification and management of one's own emotions and frustration, and give them tools to face the world with greater strength of character and respect for themselves. Teach how to work from autonomy, self-discipline, teamwork, stage presence, respect for the audience and the stage and overcoming personal limits.

2. Assegurar que cadascunx de lxs nostr@s ballarinxs te una relació sana amb si mateixx, amb el seu cos, amb les seves possibiltats i la realitat del món de la dansa professional (en cas que sigui la seva voluntat intentar accedir-hi); intentar que estiguin preparadxs a nivell psicologic i físic per a evitar lesions i/o transtorns o problemes psicològics derivats d’una mala comprensió de determinades parts del món adult. La seva salut ha d’estar per davant de tot.

2. To ensure that each of our dancers has a healthy relationship with him/herself, with his/her body, with his/her possibilities and the reality of the world of professional dance (if he/she wishes to try to access it) ; try to prepare them psychologically and physically to avoid injuries and/or disorders or psychological problems resulting from a poor understanding of certain parts of the adult world. Their health must come first.

3. Incentivar lxs alumxs a fer un treball diari exigent i constant, a través d’una motivació intrínseca, recolzada per un acompanyament actiu però que reforci la seva propia voluntat de millora.
Respectar el moment maduratiu de cadascunx de lxs alumnxs, tant a nivell físic com a nivell intelectual, emocional i cognitiu. Ensenyar-lxs a entendre i acceptar l’importància del procés i el valor de la paciència.

3. To encourage students to do demanding and constant daily work, through intrinsic motivation, supported by active support but which reinforces their own will to improve. Respect the maturing moment of each of the students, both physically and intellectually, emotionally and cognitively. Teach them to understand and accept the importance of the process and the value of patience.

4. Complementar la formació de lxs joves estudiants de dansa, aportant una experiència d’escenari més completa i ajudant-lxs a créixer dins l’entorn d’una companyia professional per tal d’evitar sorpreses posteriors. Fer servir aquesta experiència com a eina de motivació i creixement personal.

4. To complement the training of young dance students, providing a more complete stage experience and helping them grow within the environment of a professional company in order to avoid later surprises. Use this experience as a tool for motivation and personal growth.

5. Donar als membres de la Companyia del Jove Balet de Catalunya l’oportunitat d’experimentar una gran diversitat de llenguatges coreogràfics, de manera que es puguin convertir en artistes més solvents i multidisciplinars, preparadxs per al món actual.

5. To give the members of the Company the opportunity to experience a great diversity of choreographic languages, so that they can become more solvent and multidisciplinary artists, prepared for today's world.

6. Posar i exposar lxs ballarinxs davant el públic i/o el jurat, i ajudar-lxs a acceptar la diversitat d’opinions i criteris al respecte de la pròpia feina, alhora que aprenen a valorar la dels altres. Aquest punt va especialment dirigit al moment en que hagin de fer audicions i/o presentar-se a proves/castings per a accedir a possibles feines.
6. To place and expose the dancers in front of the public and/or the jury, and help them to accept the diversity of opinions and criteria regarding their own work, at the same time that they learn to value that of others. This point is especially aimed at the moment when they have to do auditions and/or appear at tests/castings to access possible jobs.

7. Ensenyar lxsnostres alumnxs a estimar la dansa, sempre des d’una vessant positiva, amb una dosi equilibrada de veritat i amor. No enganyar creant falses expectatives, no potenciar la creença de que existeixen dreceres que escurcen/faciliten el camí, no fomentar l’estrellisme i sobretot no tallar ales ni llibertats.

7. To teach our students to love dance, always from a positive side, with a balanced dose of truth and love. Don't deceive by creating false expectations, don't promote the belief that there are shortcuts that shorten/make the path easier, don't encourage stardom and above all don't cut wings or freedoms.

8. Empoderar a cada alumnx amb la seva propia personalitat i individualitat, acompanyant-lxs en el camí de créixer, donant-lxs espai per a desenvolupar-se lliurement com a humanxs alhora que entenen i respecten els cànons que regeixen un art (de vegades una mica arcaic) com és el ballet clàssic.

8. To empower each student with their own personality and individuality, accompanying them on the way to grow, giving them space to develop freely as human beings while understanding and respecting the canons that govern an art (sometimes somewhat archaic) as is classical ballet.

bottom of page